n4-094.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
194-(lisälehti)

[s] 194

[jatkoa] 215,216 i Polyporus på gran).
218-219 Orivesi på Pinus sylvestris å Korkiakoski mo den 19 Juli.
220-231 Ruovesi (220-222 under bark på torra tallar å den brända Siikankangas; 223, 224, 225 och 227, 229 under löf i fuktiga gropar å granskog invid Siikaneva kärr; 228, 230-231 på Carex arter å det sanka kärret). d. 19 Juli.
232-240 Ruovesi, Siikankangas brända mo d. 20 Juli.
241-243 Orivesi, nära Korkiakoski station d. 20 Juli.
244 Lojo backe vid sjöstranden d. 21 Juli.
245 utkläckt ur larv, tagen i Ruovesi.
246 Karislojo, på Abies picta d. 30 Juli.
247 Karislojo, Kukkasniemi, i gamla plankstolpar af tal. [tall]
248-253 Karislojo, Karkkali d. 16 Aug. under bark af en af Hansenia abietina angrip. gran.
254-263 Karislojo, d. 16 Aug. (254 på torr hassel; 256-257 på asp).
265 Karislojo, Karkkali Kukkasniemi d. 20 Aug.

[lisälehti, ei sivunroa]

266-280 Karislojo. granskogen bakom kyrkan d. 26 Aug. (266-272 under barken och veden i en af Handenia abietina starkt angripen granstam; 273-275 emellan barkflisor af en torr gran; 276-278 under bark af tall.)
281-285 Karislojo. Kukkasniemi, under bark af gran d. 29 Aug. (281-282 under lös bark på armtjock uppstående gran där äfven en larv troligen af 28 togs).
286-294 Karislojo. Kukkasniemi 1 Sept. (287-289 i hästspill).
295-304 Karislojo. Haapajärvi d. 2 Sept. i gransvampar.
296-303 Sammatti. Mustalampi trakten och angränsande delar af Karislojo d. 2 Sept. (296-303 i Polyporus pinicola; 305-307 likaledes)
305-319 Sammatti. Mustalampi trakten och angränsande delar af Karislojo d. 2 Sept. (296-303 i Polyporus pinicola; 305-307 likaledes)
320 Karislojo, jemte talrika andra rester i en smal torr af Hansenia starkt angripen gran nära Haapajärvi d. 5 Sept.
321-335 Karislojo Pukkila d. 7 Sept. (32

XML file: 

User login

Languages