n201-234.JPG

Notebook number: 
201
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

Suomen Hyönteistieteellinen Seura.
Kiertokirje 15.XII.1944.

Suomen entomologeille.

Suomen Hyönteistieteellinen Seura päätti ko-
kouksessaan 1.XII.1944 toimeenpanna tietojen ke-
räämisen niistä hyönteiskokoelmista ja hyönteis-
tieteellisistä muistiinpanoista, jotka ovat peräi-
sin äskettäin tehdyn välirauhasopimuksen perus-
teella Neuvostoliitolle luovutetuilta alueilta
(Karjala, Salla ja Petsamo).
Koska nämä alueet ovat tärkeimpiä hyönteisla-
jien levenemisteitä idästäpäin maahamme, ovat tie-
dot niiden faunasta erittäin hyödylliset jokaisel-
le meikäläiselle hyönteistieteilijälle, mutta var-
sinkin niille, jotka valmistelevat geoentomologisi
a tutkimuksia.
Muistiinpanot ja kokoelmat ovat helposti tu-
houtuvaa ja häviävää tavaraa, samoin voi aikojen
vieriessä niiden olemassaolo unohtua, niiden omis-
taja saattaa jättää entomologiset harrastuksensa
tahi kuolla. Senvuoksi on tärkeätä viipymättä saa-
da aikaan luettelo kysymyksessä olevilta alueeil-
ta kerätyistä hyönteiskokoelmista ja muistiinpa-
noista. Kun tällä tavoin ensin on saatu olemassao-
leva aineisto selville, on eri ryhmien spesialis-
tien helpompaa ryhtyä valmistelemaan faunistisia
katsauksia, jollaisia on tarkoitus vähitellen ruve
ta julkaisemaan.
Edelläolevaan viitaten kääntyy Suomen Hyöntei
tieteellinen Seura maamme kaikkien entomologien
puoleen, pyytäen heitä 31.1.1945 mennessä lähet-
tämään allekirjoittaneelle (maist. L. Tiensuu, Snell
manink. 5. III kerros, Helsinki I)seuraavat, hallus-
saan olevaa ko. alueilta kerättyä hyönteisaineis-
toa koskevat tiedot:

Käännä!

User login

Languages