n3-080.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
156-157

[s] 156

[tyhjä sivu]

[s] 157

Diverse insekter. Central-Asien 1896. Stenroos.

1-11 Kutentaisk den 2 Juli.
12-28 Dschilarik d. 12-16 Juli.
29-35 Samschi d. 1 Juni på sydsidan.
36-40 Kutemaldi d. 8 Juni.
41-44 Kaschkardalen d. 4 Juni.
45-52 Kebindalen
53-61 Dschilarik d. 12-16 Juli.
62 Kaschkardalen d. 4 Juni.
63-65 Ingången till Samschi pass. d. 25 Maj.
66-68 Samschi d. 27 Maj.
Skrifna numror
53-116 Dschilarik d. 12-16 Juli
117-145 Kutemaldi vid Issykkul d. 9-10 Juni.
Tryckta numror
146-161 Kaschkardalen stepp d. 4 Juni.
162-252 Samschipasset d. 27 Maj.
253-289 Ingången till Samschipasset. d. 25 Maj.
290-299 Pischpek d. 23 Maj.
301-437 se följande sida!
550-555 Samschipasset på sydsidan d. 1 Maj.
556 557-689 Mellan Tuschkent och Tschimkent d. 14 Maj.
693-708 Kaschkelen passet d. 23 Juni.
709-710 Malaja Aklicata d. 29 Juni.

User login

Languages