n201-141.JPG

Notebook number: 
201
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

Hirundo rustica, L.

(Aves, Hirundinidae)

Nordens Fåglar: p. 49: Ladusvalans utbredning är mycke
vidsträckt; hon finnes i hela Europa, Africa och Asie
samt ersattes i Ost-Asien och i Norra Amerika af en
mycket närstående art eller underart. I Finland
finnes hon upp till lappmarken ända upp till Ivalo-
joki. Ladusvalan ankommer till Mälarprovinserna
vanligen första dagarna af maj---och flyttar bort
i slutet af september och början af oktober. (1898)

Thunberg, Carl Peter: Resa uti Europa, Africa, Asia,
förrättad åren 1770-1779, Första delen (Uppsala 1788
p. 180: Resan inåt Cafferslandet: "Svalorna (Hirundo
rustica) voro nu i September och October månader,
mornar och kvällar ganska syselsatte, at bygga sine
bon, och det inuti böndernes hus, hvars dörrar sällan
stå stängde; det är mycket sälsynt, att de bygga under
bergskrefvor. De bygga här sine bon af lera, den de
med munnen bereda och i små bitar foga till boet,
som dageligen deraf rundas och förfärdigas. Svalor-
ne, som vid denna tiden hit återkomma, flytta årligen
härifrån, liksom Svalorne i Europa, utan at Landtman-
nen kunde säga, hvarthan de öfver vintren begifva
sig."

Hildén, Olavi ja Linkola, Pentti: Suuri Lintukirja.
(1955), p. 412: "Poismuuton aikaan, joka kestää elokuu
sta lokakuun alkuun, haarapäskyt kokoontuvat suuriin
parviin, jolloin niiden näkee pitkinä riveinä istu-
van puhelinlangoilla ensimmäiset ehättävät takai-
sin talvehtimisalueeltaan Afrikasta usein jo huhtik
kuun lopulla, mutta pääjoukot saapuvat vasta touko-
kuussa."

Kivirikko, K.E.: Suomen linnut I: p. 380: "Talvella Af-
rikassa ja Intiassa. Kapmaassa on useita kertoja
saatu Englannissa rengastettuja haarapääskyjä. Mutta
päiväntasaajankin luona entisessä Saksan Itä-Afri-
kassa on tavattu pesiviä haarapäaskysiä. Niinpä Lönn
berg ampui Merun lähistöltä 30.1.1911 poikalinnun,
joka tuskin oli voinut sinne muualtakaan lentää. On-
ko Afrikassakin oma pääskykantansa, vai pesivätkö
jotkut Pohjolan pääskyt siellä talvellakin, sitä em-
me toistaiseksi tiedä."

User login

Languages