Naturhistoriska centralmuseets samling av insamlingsdagböcker

I Helsingfors universitets Naturhistoriska centralmuseum, finns ca. fyrahundra insamlingsdagböcker med information främst gällande insektsamlingarna. Insamlingsdagböckerna (”kladdböcker”) är kataloger över de insamlade insekternas sampelnummer och tillhörande insamlingsdata. Utöver ett sampelnummer var det tidigare svårt att få plats för detaljerade insamlingsdata på de vanligen handskrivna små etiketterna som nålades fast tillsammans med insekten. Därför antecknades insamlingsdata i en särskild anteckningsbok.

Förutom insamlare och sampelnummer antecknades, som ett minimum av information, insamlingstidpunkten och –platsen, samt etiketternas färg och typsnitt. Förutom det kunde möjlig värdväxt, insamlingsmetod, kläckningsdatum för exemplar som insamlats som ägg eller larv etc. antecknas. Olikfärgade lappar och på olika sätt över- eller understrukna nummer användes eftersom det var svårt att skriva långa nummerserier på de små lapparna. I takt med att tryck- och kopieringsmetoderna utvecklades och man kunde börja skriva fullständiga insamlingsdata på etiketterna minskade användandet av kladdböcker. Förutom några få ursprungliga fältanteckningar har äldre insamlingsdata inte sparats någon annanstans än i de ca. 8-300-sidiga kladdböckerna, av vilka en del är i dåligt skick. Kladdböckerna med insamlingsdata som gäller upp till tusentals insektsexemplar/bok är ovärderliga för forskningen vid tolkningen av samlingarna.

Då Åbo brann 1827 förstördes en stor del av de äldsta samlingarna och insamlingsdagböckerna. Därför är materialet till stor del från senare tid. De äldsta nu publicerade insamlingsdagböckerna är samlingsverk börjande från 1860-talet (böckerna n1-n7). I dessa har man samlat flera samlares insamlingsdata från samma tidsperiod. Största delen av böckerna är dock personliga, innehållande en enskild forskares eller samlares insamlingsdata. Av de nu publicerade böckerna sträcker sig en del ända fram till 1960-talet. Förutom insamlingsdata innehåller en del böcker mycket detaljerad information om insamlingsplatsens geografiska-, jordmåns- och väderförhållanden, samt övrig information som anknyter sig till livsmiljön. På böckernas sidor kan man även hitta handritade kartor, expeditionens räkenskaper eller rätt fritt formulerade beskrivningar av annat som hänt vid insamlingstillfällena. Böckernas stil är varierande. Speciellt en del av de äldre böckerna är skrivna med vacker handstil och gammaldags bläckpennor. En del av böckerna innehåller mycket svårtolkade texter, troligen är noteringarna skrivna direkt i fält. Om de handskrivna böckerna är renskrivna av insamlaren själv är i de flesta fall svårt att säga. Sannolikt är största delen skrivna av medhjälpare, sekreterare eller senare tids forskare. Sten Stockmanns (tillhörande den välkända varuhussläkten Stockmann) anteckningar på sammanlagt ca. 1300 sidor, har undantagsvis skrivits rent på maskin. Enligt sägnen har arbetet gjorts av Stockmanns sekreterare på varuhuset.

I naturhistoriska centralmuseets digiteringsprojekt har böckernas information nu för första gången kopierats och sparats i digital form. Böckerna har fotograferats på zoologiska museet en sida eller ett sidouppslag åt gången. Bilderna har sedan tolkats till text, delvis utfört som distansarbete. Texten och bilderna har sparats i strukturerad form i en databas, varav en del är tillgängliga för allmänheten på Internet. På så sätt är böckerna för första gången åtkomliga för alla intresserade. Dessutom kan man med sökord lätt finna den rätta informationen utan att bläddra igenom böckerna. På Internet kan man i detta första skede komma åt ca. 50 insamlingsdagböcker, vilka innehåller sammanlagt ca. 5300 sidor eller sidouppslag. Böckerna är numrerade i arkivordning (n1, n2, n3 o.s.v., n= ”notebook”) och sido- eller sidouppslagets bild med ett löpande nummer kopplat till bokens nummer (t.ex. n1-002).

Länkar:

Ett digitaliseringssystem för entomologiska insamlingsdagböcker
http://digit.luomus.fi/node/6032

En artikel om zoologiska museets insektsamlingars historia: http://www.fmnh.helsinki.fi/elainmuseo/hyonteiset/kokoelmat/index.htm

Wikipedia:
Carl Gustav Mannerheim (på finska)
http://fi.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustaf_Mannerheim
Johan Reinhold Sahlberg (på finska)
http://fi.wikipedia.org/wiki/Johan_Reinhold_Sahlberg
Richard Frey (på finska)
http://fi.wikipedia.org/wiki/Richard_Frey

Artikel om Stephan Platonoff:
http://www.michaeltamelander.se/cms/readarticle.php?article_id=64

Bo-Jungar Wikgrens (Åbo Akademi) artikelsamling över finländska biologer:
http://users.abo.fi/bwikgren/finbio2.htm
Carl Reinhold Sahlberg
http://users.abo.fi/bwikgren/biologer/SahlbergCR3.htm
Richard Frey
http://users.abo.fi/bwikgren/biologer/FreyR.htm
Uunio Saalas
http://users.abo.fi/bwikgren/biologer/SaalasU.htm

Finlands nationalbiografis artiklar (Kan troligen läsas gratis endast via nätet på en del högskolor, i övrigt en avgiftsbelagd tjänst).
Uunio Saalas (på finska)
http://artikkelihaku.kansallisbiografia.fi/artikkeli/7269/
John (Johan) Sahlberg (på finska)
http://artikkelihaku.kansallisbiografia.fi/artikkeli/6377/
Carl Reinhold Sahlberg (på finska)
http://artikkelihaku.kansallisbiografia.fi/artikkeli/3616/

User login

Languages