n1-031.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
58-59

[s] 58

Alla insektordn.
Grönvik, 1865, Norra Karelen (Eno).

820-824 Juni 27. i flygten
825-837 Juni 27. bl. gräs vid stranden af ett träsk
838 Juni 27.
839-841 Juni 28. i flygten
842-856 Juni 28. på gärdesgårdar och stenar
857-868 Juni 29. på nyss huggen björkved
869-871 Juni 29. på en torr skogsväg
872 Juni 29. på en vaxande gran
873 Juni 29. vid ett hästkadaver
874-875 Juni 29.
876-905 Juni 29. i solskenet bl. gräs och blr.
906-930 Juni 30. på torra, högländta ställen
931-941 Juli 1. i och vid fuktiga diken
942-947 Juli 1. på stranden af en bäck
948-952 Juli 1. på torra bergsluttningar
953-970 Juli 1. på en med vide bevuxen äng
971-972 Juli 1. på björk å en fuktig äng
973-974 Juli 1. på en torr ängsluttning
975-980 Juli 1. på uppvräkt Phragmites
981-989 Juli 1. på Ledum palustre
990-996 Juli 1. i flygten
997 Juli 1.
998-999 Juli 1. i gräs å marken
1000 Juli 1. på sand i en sandgrop.
1001 Juli 1. i flygten
1002-1005 Juli 1. på ett kärr
1006-1013 Juli 1. på Ledum palustre
1014 Juli 2. på stranden af Piiliojoki i flygten
1015-1031 Juli 3. på sand och stenar i solskenet vid landsvägen och skog å öppna st.
1032-1033 Juli 3. på ljung

[s] 59

Alla insektordn.
Grönvik, 1865, Norra Karelen (Eno).

1034-1049 Juli 3. å sidländta ställen; torra ängsbackar [korj.]
1050-1064 Juli 3. å sidländta ställen å Ledum palustre
1065-1074 Juli 3.
1075-1094 Juli 3. på ängar
1095 Juli 3. på en vedtrafve
1096-1097 Juli 4. på kärr
1098 Juli 4. på en vägg
1099-1105 Juli 4. på Ledum palustre
1106-1107 Juli 4. på björk
1108-1113 Juli 4. på sand i en sandgrop
1114-1115 Juli 4. på ängar med Geranium sylvaticum
1116-1120 Juli 4. på fuktiga ställen i flygten
1121-1122 Juli 4. på blad af Nuphar
1123 Juli 4. på en stock vid en bäck
1124-1136 Juli 4. på låglänta fuktiga ängar
1137-1141 Juli 4. på diken och åkerrenar
1142-1155 Juli 4. på gräs, örter etc.
1156 Juli 4. på fenster
1157-1158 Juli 5. på torra sidländta ställen
1159-1165 Juli 5. i högländ gles skog
1166-1168 Juli 5.
1169-1176 Juli 5. på lågländta fuktiga ställen bl. gräs, örter, och buskar
1177 Juli 5.
1178-1208 Juli 5. på Ledum palustre
1209-1215 Juli 6. på torra sidländta ställen
1216-1246 Juli 6. på lågländta st. åkerrenar etc. bl. gräs
1247 Juli 6. på en rosenbuske
1248 Juli 6. på en sten i en öppen skogsbacke
1249 Juli 6. i en sandgrop
1250-1266 Juli 6. dels på björkat; dels bl. gräs i björkskog

XML file: 

User login

Languages