n4-125.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
254-255

[s] 254

John Sahlberg 1917 Coleoptera.

Insekter samlade 1917.
Alla ordningar med rödgula lappar och lutande numror. [punainen mallilappu]

Coleoptera

2-16 Karislojo den 18 Juni (3-8 i källvattensamlingar nedanför Hakoses [Hakonens?] granskog bland tät Hypnum, 9 i "Erichsoni vattnet", som var nästan uttorkadt, 13 på Cardamine pratensis, 16 inne i rummen på Kukkasniemi).
17-19 Karislojo Kukkasniemi den 19 Juni (17 blommor af Sorbus aucuparia in vid en stor myrstack.)
20-25 Sammatti vid Mustalampi d. 20 Juni
26 Karislojo, Kukkasniemi trädgård början af Juli
27-35 Karislojo d. 9 Juli (27 i samma vatten som 3-8, 31-35 sållade från våt mossa i bottnet af det uttorkade Eriksoni vattnet)
35 Karislojo på gran.
36-41 Sammatti d. 11 Juli (36 i liten mossig vattengrop bildad vid mullsläpning på kärret vid Härkälampi, 38-39 på unga tallar å bränd skog på åsen, 40-41 på Junninsuo nära kärrkanten bland Equisetum, Carices och Eriophorum).
42-51 Sammatti d. 13 Juli (44 i stilla flytande bäck med mossa och gräs vid Ruoksuo, 45,46 och 51 Mustalampi, 49, 50 på torr svampig Alnus vid branta berget).
52-53 Karislojo d. 13 Juli (53 tagen af Avena)
54-55 Karislojo Kukkasniemi d. 17 Juli
56-68 Karislojo d. 19 Juli (57-62 i en liten mossig vattengrop nära Kakkarainens utlopps-dike, 63-67 i Tomitopsis på al, 68 i murken björk).
69-80 Karislojo d. 21 Juli i trakten af Murtolampi (79 på bladen af Spriaea ulmaria vid träsket nära utloppsbäcken, 70 under en död Sorex på landsvägen).
81 Karislojo d. 27 Juli nära Särkijärvi på tall.
82 Pöytis Rihikoski d. 31 Juli på Carices vid åstranden
83-97 Yläne Kloti -trakten d. 1 Aug. (88-91 och 97 på sotiga björkar i bränd skog

[s] 255

Coleoptera. 1917 John Sahlberg

93, 94, 96 tagen med slaghåf, 95 sållad från fuktig Marchantia)
98-107 Yläne, Klotitrakten den 2 Aug. (98 under bark af gammal asp, 99-101 från Marchantia, 102 (på Epilobium?) i bränd skog, 106 med håf från Epilobium och björktelningar, 107 under bark af tall.)
108-136 Yläne, Raasijärvi trakten d. 3 Aug. (109-111 i Raasijärvi sjö bland småstenar och Fontinalis, 112-115 bland våt mossa på (Kaukasuo?) kärr, 116-123 under bark af en stor torr Alnus glutinosa, 125-130 i stora träsvampar på björk, 132-134 i Fomitopsis på gran, 135 på rönn vid Raasi torp.
137-152 Yläne, Nygård d. 4-5 Aug. (137-139 i murken asp, 340, 341-345. under bark af nyss afhuggen tall, 149-150 i Nygårds fors, 151 på Larix vid Yläne gård, 152 i gammal sågspån).
153-154 Säkylä nära Pyhäjärvi strand d. 6 Aug. (153 sållad från uttorkad vattengrop i djup granskog)
155-158 Yläne Sydenmaa trakten d. 6 Aug. (155-156 från torr gran, 158 från rutten asp-stubbe
159-183 Yläne Kolva d. 7 Aug. (158-173 vid Pyhäjärvi strand, 174-183 under granbark.
184-200 Yläne Elijärvi trakten d. 8 Aug. (155-156 från torr gran 190-191 allmänna i blommor af Pieris hieracifolia på en åker, 192-200 under bark af en stor upprätt stående gran).
201-205 Yläne Huvitus den 9 Aug. (201 med håf från Myrtillus nigra, 205 under bark af helt liten torr gran, 204 allmän på Lythrum)
206-210 Yläne Klotitrakten d. 9 Aug. i bränd skog (206-208 under bark af en stor sotig asp).
212-225 Yläne Klotitrakten d. 10 Aug. i bränd skog (212-215 sållade från Marchantia)
226-228 Pöytis i bränd skog d. 10 Aug.
229-230 Yläne från Unios gråals klossar tagna vid Kaidanoja.
231-247 Runsala nära Åbo d. 11 Aug. (231-232 under bark af ek, 233 vid roten af gamla ekar, 234-246 i stora eksvampar, 246 i stor mängd.)

XML file: 

User login

Languages